Биљни и животињски потенцијал

Имају вишеструки значај за живот људи,пре свега савремена исхрана и нормални биолошки развој човека се не могу замислити без беланчевина, масти, и скроба или неких других материја органског порекла.Поред исхране, произвиди биљног о животињског порекла основне су сировине многих индустријских грана.Биљни и животињски свет имају посебан значај и за туристичка кретања.

Биљни свет је у веома различитим и бројним облицима распрострањен на подручју општине Лепосавић.Овај простор је богат разноврсним биљним светом,који је карактеристичан за подручја наше земље и нашег климата.Карактеристичне су биљке високог и ниског растиња: храст, буква, граб, леска, врба, јова, четинари, дрен, шипак, глог и др. Људска активност се двојако одражава на вегетацију: неповољно због уништавања природне вегетација, ради стицања материјалних добара (Ово се може истаћи као велики проблем у последње време), а повољно пошумљавањем и рационалним искоришћавањем биљног света.У тесној спрези са биљним светoм је животињски,негативни утицај на биљке у истој мери се одражава и на животињску популацију.Од животиња значајних за развој ловног туризма издвајају се: вук, дивља свиња, медвед, зец, јелен, фазан и др. А од потенцијала за развој риболовнот туризма треба издвојити реку Ибар и Бојатинску реку која је богата пастрмком. Такође ту су многобројна језерца (баре) настале вађењем шљунка.

Иако се лов и риболов могу узети као посебни и самостални туристички мотиви, у јединству са другим мотивима, много је изразитија њихова туристичка вредност у склопу других туристичких понуда нашег краја.