Хидрографске туристичке вредности

Вишеструки значај воде за туристичка кретања везан је за њену биолошку и географску функцију.Пре свега вода као и ваздух је неопходан елеменат за живот и здравље људи.За туристичка кретања велики значај воде лежи у могућностима купања у природним токовима и басенима или у могућностима развоја различитих спортова као што су пливање, веслање,риболов идр.Као главни хидрографски потенцијал општине је река Ибар са својим притокама.

Река Ибар има врло чисте воде у свом горњем току, али у средњем току има доста загађивача који проузрокују доста хемијски загађену воду.Ту се углавном мисли на загађиваче – урбана насеља, Трепчу и др.У последних неколико година јавља се потреба и свест грађана за предузимањем мера које би довеле до чистије воде и уређенијих обала реке Ибра.Тако да је остварено неколико идеја које су довеле до чишћења једног дела обала реке у околини већих насеља у организацији риболовачког друштва Ибар из Лепосавића у сарадњи са грађанима и волонтерима.

Као мањи хидролошки објекти издвајају се баре,извори и термо-минерални извори.Баре као посебни природни резервати богати су рибом и самим тим привлаче велики број риболоваца и излетника.Рибе које настањују ове екосистеме су: шаран. штука, бабушка, лињак, клен, скобаљ, кркуша, и друга бела риба.

Потенцијал за развој туризма имају и термоминерални извори Вучанске бање богати сумпором са температуром воде од oko 32 степенa.Уређењем овог простора и изградњом објеката за смештај знатно би се побољшало како пружање здраватвених услуга становништву тако и развој туризма уопште.

Бања Вуча спада у изузетно ретке хипералкалне воде са вредностима ph изнад 10. Овакав тип воде је познат у свега 6-7 држава у свету. Бројним балнеолошким испитивањима утврђена је изузетна балнеолошка вредност ових вода, која се огледа у њиховој лековитости купањем и пијењем. На локацији истицања термоминералних вода урађена су два базена која се користе за купање углавном у летњим месецима. Издашност извора је око 1 л/с а температура воде је 32 степена. Индикацијско подручје примене ове воде је широко а терапеутски делује код свих типова кожних болести, затим у поремећају рада дигестивног тракта и у терапији уринарних инфекција. Такође се препоручује и здравим особама ради унапрећења општег здравственог стања.

Такође постоје још два термоминерална извора која нису довољно испитана. Један се налази у подножју Копаоника у близини Белог Брда а други је у селу Кијавчиће недалеко од Лепосавића.